LOKALA REGLER ÅR 2013 FÖR HOOKS GOLFKLUBB

(OBS! Det kan dessutom finnas tillfälliga lokala regler på klubbens informationstavla!)

 

Plikt för brott mot lokal regel:

Matchspel – förlust av hålet. Slagspel - två slag.

 

 1. GENERELLA LOKALA REGLER

 

1.1 Stenar i bunkrar

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

 

1.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering               Innebörd                Regel (Regler 2012-2015)

Vit                             Out of Bounds                  27

Gul                            Vattenhinder                   26

Röd                          Sidovattenhinder               26

Blå                         Mark Under Arbete (MUA)     25

Blå-vit                    MUA – spel förbjudet            Bilaga 1, Del B 2a

Orange                 Oflyttbart hindrande föremål  24-2

Markering (vilken       Miljökänsligt område         Bilaga 1, Del B 2b

färg som helst) 

med grön topp

 

 

2. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 

2.1 Vattenhinder (Regel 26)

Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av

mot hindret.

 

2.2 Onormala markförhållanden (Regel 25-1)

a. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete

b. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete

c. Myrstackar är mark under arbete

 

2.3 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Alla teeskyltar, avståndsplattor och 150 meters markeringar är oflyttbara hindrande föremål

 

2.4 Skydd av nyplanterade träd

Om ett nyplanterat träd med stödpinne markerat med orange markering, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving måste bollen droppas i enlighet med Regel 24-2 (oflyttbart hindrande föremål).

 

2.5 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

 

Tävlingsregel: Spelare har rätt att avbryta spelet efter hål 9, enligt regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

Anmärkning: Boll som inte önskar paus har rätt att bli igenomsläppt.

 

Avståndsmarkeringar: På fairway finns plattor som markerar avståndet till mitten av green,

Vit = 200 meter,  Gul = 150 meter,  Röd = 100 meter

 

2013-04-19                                                                                                       

Styrelsen Hooks GK