Golfsällskapet Duff & Topp        
            Stadgar              
                             
  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER                  
                             
  1 § ÄNDAMÅL                    
  Föreningen skall bedriva golfspel med social betoning.            
                             
  2 § SAMMANSÄTTNING                  
  Föreningen består av de personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.      
                             
  3 § Beslutande organ                  
  Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.            
                             
  4 § Firmateckning                    
  Föreningens firma tecknas av styrelsen, var för sig.              
                             
  5 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR              
  Omfattar tiden 1/1 – 31/12.                  
                             
  6 § STADGETOLKNING                  
  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, 
  hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.      
                             
  7 § STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING              
  För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av 
  antalet röster.                    
                             
  FÖRENINGENS MEDLEMMAR                  
                             
  8 § ANTAL                      
  Antalet medlemmar i föreningen är maximerat till 30.              
                             
  9 § INTRÄDE I FÖRENINGEN                  
  Ansökan om medlemskap lämnas skriftligen till styrelsen. I denna framställan berättar man om sig själv, varför
  man vill bli medlem och gärna ett stycke om vad man kan tänkas tillföra föreningen. Ansökan behandlas på 
  nästkommande årsmöte och omröstning sker enligt gällande regler. Vid bifall väljs den ansökande personen in i 
  föreningen. Om föreningen redan består av 30 medlemmar, placeras den ansökande personen i kö.    
                             
  10 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER            
  Medlem                        
  - har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.        
  - har rätt till information om föreningens angelägenheter.            
  - skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.            
  - skall deltaga i minst 2 tourtävlingar per år.              
  - som ej uppfyller kravet på 2 tourtävlingar får en varning för detta år, låt oss kalla det År 1.     
    Om medlemmen påföljande år, År 2, återigen fallerar att uppfylla kravet på minst två tourtävlingar  
    utesluts vederbörande ur föreningen.                
    Om medlemmen däremot deltager i minst 2 tourtävlingar År 2 så försvinner varningen från År 1.   
  - medlem som under året känner med sig att han ej kommer att kunna uppfylla kraven på minst 2 tour-
    tävlingar skall snarast och skriftligen (mail räcker) meddela styrelsen detta. I denna begäran om uppskov skall 
    skälen anges. Det är sedan upp till styrelsen att finna skälen tillräckliga eller ej. Vid avslag på begäran och 
    medlemmen ej uppfyller kravet på minst 2 tourtävlingar så inträder          
    systemet med varningar enligt ovan.                
                             
  Ny medlem skall första året spela minst 4 tourtävlingar            
                             
  11 §  MEDLEMSAVGIFT                  
  Medlemsavgiftbestäms av årsmötet enligt §20              
                             
  12 § UTTRÄDE UR FÖRENINGEN                
  Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart
  ha lämnat föreningen.                    
  Medlem som inte har betalt medlemsavgift senast den 31 mars påförs en straffavgift med 100 kr per månad till
  dess betalning sker.                    
  Medlem som inte betalt sin avgift senast den 31/12 anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.    
                             
  13 §  HEDERSMEDLEM                    
  Hedersmedlem kan endast den bli som tidigare varit ordinarie medlem i föreningen.       
  Som hedersmedlem                     
  - betalar man ingen årsavgift.                
  - har man rätt att deltaga i alla evenemang av social karaktär (vårrunda, vårresa, whiskygolf, julfest o dyl)
    dock utan ev subventioner.                 
  - har man inte rätt att delta i av föreningen anordnade tävlingar såsom Tour, RajRaj Cup eller liknande
    tävlingar.                    
                             
  Ansökan om Hedersmedlemskap görs skriftligt till styrelsen. Ansökan behandlas på nästkommande årsmöte
  och omröstning sker enligt gällande regler. Hedersmedlemmar har samma rätt som alla andra att ansöka om
  ordinarie medlemskap (se 9§).                    
                             
  ÅRSMÖTET                      
                             
  14 § KALLELSE                    
  Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av januari månad på tid och plats 
  som styrelsen bestämmer.                  
  Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3 veckor före mötet, tillsändas medlemmarna.    
  Har förslag väckts om stadgeändring eller nedläggning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse 
  för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.          
                             
  15 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET          
  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet.        
  Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före årsmötet.        
                             
  16 § RÖSTRÄTT                    
  Medlem skall ha betalt årsavgift föregående verksamhetsår för att ha rösträtt vid årsmötet.    
                             
  17 § BESLUTSMÄSSIGHET                  
  Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.    
                             
  18 § BESLUT OCH OMRÖSTNING                
  Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter votering.            
  Med undantag för de i 7 § nämnda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel   
  majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.              
  Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster 
  är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.        
  För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
  Omröstning sker öppet, om ej medlem begär sluten omröstning.          
  Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om 
  han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.            
  Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.              
  Beslut bekräftas med klubbslag.                  
                             
  19 § VALBARHET                    
  Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.        
                             
  20 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET                  
  Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:            
                             
  1. Fastställande av röstlängd för mötet.                
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.              
  3. Fastställande av föredragningslista.                
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.              
  5. Val av protokolljusterare och rösträknare.              
  6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.            
  7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning.            
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                
  9. Fastställande av medlemsavgifter.                
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsår.    
  11. Val av                      
    A) Föreningens styrelse för en tid av 2 år.              
    B) 2 revisorer för en tid av 1 år.                
    C) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år.            
  12. Behandling av styrelsens förlag och i rätt tid inkomna motioner.          
  13. Övriga frågor.                    
                             
  Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte 
  finns med i kallelsen till mötet.                  
                             
  VALBEREDNINGEN                    
                             
  21 § ÅLIGGANDEN                    
  Valberedningen består av 2 ledamöter valda av årsmötet.            
  Valberedningen skall senast 2 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid mötets slut, om 
  de vill kandidera för nästa mandatperiod.                
  Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.    
                             
  REVISORER                      
                             
  22 § REVISION                    
  Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper.          
  Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast 2 veckor före årsmötet, som efter granskning återlämnas 
  till styrelsen innan årsmötet.                  
                             
  STYRELSEN                      
                             
  23 § SAMMANSÄTTNING                  
  Styrelsen består av ordförande, 3 ledamöter samt 1 suppleant.          
                             
  24 § STYRELSENS ÅLIGGANDEN                
  Det åligger styrelsen särskilt att:                  
  - tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.          
  - verkställa av årsmötet fattade beslut                
  - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.            
  - ansvara för och förvalta föreningens medel.              
  - tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 18 § och förbereda årsmöte.        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
    Per-Anders Trysberg (ordförande)     Lasse Ericson (sekreterare)      
    Mölndal, 2016-03-18       Mölndal, 2016-03-18      
                             
                             
                             
  Revisionshistorik                    
                             
        ändrat                 årsmöte  
  2016-03-18   8 §  SAMMANSÄTTNING           2016  
      från: Antalet medlemmar i föreningen är maximerat till 25.        
      till: Antalet medlemmar i föreningen är maximerat till 30.        
                             
  2013-01-14   23 §  SAMMANSÄTTNING           2013  
      från: Styrelsen består av ordförande, 2 ledamöter samt 1 suppleant.      
      till: Styrelsen består av ordförande, 3 ledamöter samt 1 suppleant.      
                           
  2013-01-14   10 §  MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER     2013  
      från:                    
      till: Ny medlem skall första året spela minst 4 tourtävlingar