Årsmöte Golfsällskapet Duff & Topp.

Lördag 16/1 – 2010, 16:00, Palace

Deltagare

Per W,

Claes A,

Svenne,

Lars Eng,

Dan P,

Lars Er,

Anders S

Anders A,

Dick,

Dan P,

Per M,

Lars J,

Tony R,

Jan H,

Staffan B

Anders L,

Anders E,

Stefan A,

Kjell J

1 Mötets öppnande. - Anders E

En tyst minut hölls för Reima.

 

2 Fastställande av Röstlängd - Anders E

Röstlängd fastställdes.

 

3 Fastställande av dagordning. - Anders E

Dagordning fastställdes.

 

4 Val av justeringsmän, tillika rösträknare. - Anders E

Tony R och Lars Engsfelt valdes.

 

5 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning. - Anders E

Mötet är utlyst i behörig ordning.

 

6 Val av ordförande till mötet. - Anders E

Sittande ordförande, Anders E valdes.

 

7 Val av sekreterare för mötet. - Anders E

Sittande sekreterare, Stefan A valdes.

 

8 Genomgång av föregående mötesprotokoll. - Stefan A

Stefan A gick igenom protokoll från föregående årsmöte.

 

9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009. - Claes A

Claes Andreasson läste en lång och välformulerad verksamhetsberättelse

för 2009.

 

10 Tillbaka blick 1999 års verksamhetsberättelse. - Lars J

Lars J läste verksamhetsberättelsen för 1999.

 

11 Revisorernas verksamhetsberättelse. - Peter L

Per M Läste revisorernas verksamhetsberättelse.

 

12 Frågan om styrelsen ansvarsfrihet för 2009. - Anders E

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av ett enigt årsmöte.

 

13 Prisutdelning Tour 2009, Matchplay Trophy 2009. - Lars J, Stefan A

Lars Josefsson förrättade prisutdelning.

Lasse Ericson vann touren netto, Dan P blev tvåa och Per M trea,

Vinst brutto delades av Lars Ericson och Anders E, men Anders E

kapitulerade och utsåg Lasse Ericson till Bruttovinnare 2009

Lasse Ericson vann även Duff & Topp Matchplay Trophy 2009 och

Anders A blev tvåa

Det blev med andra ord storslam för Lasse Ericson 2009. Frågan är om

det är någon som framöver kan upprepa bravaden.

 

14 Årets bild 2009 och Betting.

Årets bild 2009 blev motljusbild från Grönhögen, med Peter D, Per W och

Anders E, tagen av Dick L, som också fick pris för detta.

 

Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin och Michael Collins placerar USAs flagga på månen

1969...?

Nej bättre upp, Diddan, Pelle och Engel på green, i motljus, med havet som skimrande

bakgrund (Vår resan, Grönhögens GK).

Fotograf: Dick Lundgren

 

Pristudelning Betting

S-G vann plats 800:- på att spela Lasse Ericson på plats.

Anders S vann 800:- på att spela Lasse Ericsson på plats.

Lasse J vann 1000:- på att spela Lasse Ericson som vinnare.

Lars Eng vann 1000:- på att spela Lasse Ericson som vinnare.

Kjell J vann 2000:- på att spela Lasse Ericson som vinnare.

 

15 Fastställande av medlemsavgift 2010. - Anders E

Medlemsavgift 2010 fastställdes till 500:-.

 

16 Verksamhetsplan 2010.

 

a)Hemsidan 2010, Löpande arbete och uppdateringar. - Kjell J, SA, AE

Kjell gick igenom statistik för hemsidan, besök, vem som är aktiv på

vårt forum etc.

Det beslutades att tourvärdar ska rapportera resultat till Kjell

Senast två dagar efter genomförd tävling, det vill säga spelar vi på

en lördag ska resultat vara Kjell tillhand på måndag, Kjell har

därefter fem dagar på sig att publicera resultaten på hemsidan.

Dick blir ansvarig för Matrikeln.

 

b)Touren2010. - Lars J.

Fördelning av tävlingar vår – höst diskuterades och det bestämdes

att vi lägger en av vårens tävlingar i första veckan i Juli för att

sprida ut tävlingarna lite mer. Per W och Co åtog sig att arrangera

Major’n även i år, men det är inte bestämt om det blir Fjällbacka

även 2010.

Lars J återkommer med spelschema för Touren 2010 och

tourvärdar.

RajRajCup förblir oförändrad detta år eftersom det är 10års jubileum

Men vi söker eventuellt ny spelmotståndare till nästa år.

 

c)Matchplay Trophy 2010. - Anders E, Stefan A

Vi kör på samma format som tidigare år.

Det diskuterades om det skulle vara tillåtet att rucka den tidsperiod

som sätts för att match ska spelas, men vi kom fram till att det är

det utsatta spelperioden som gäller och det ska förtydligas i

regelverket. Vi ska också förtydliga att matcherna ska spelas mot

varandra så vi inte får samma situation som förra året med matchen

mellan Peter D och Lasse Ericson där man gick i olika bollar under

en ordinarie Duff & Topp Tourtävling. När det gäller antal hål som

ska spelas så står det nu 18 hål i regelverket. Det bestämdes av

mötet av vi ska förändra regeln till att lyda att match ska avgöras

över det antal hål som deltagarna kommer överens om, dock max

18hål, skulle matchen inte vara avgjord efter 18 hål så gäller de

regler för matchavgörande som redan finns. Summan av

kardemumma var att Stefan A och Anders E ska förtydliga

regelverket gällande ovan nämnda punkter.

Arrangörer blir som förra året Stefan A och Anders E.

 

d)Resa 2010. - Styrelsen 

Resa 2010 är bestämd till Landskrona GK 13-16/5. Reseansvarig

Lars Josefsson uppmanade alla att svara på förfrågan om

deltagande så snart som möjligt för att kunna göra nödvändiga

bokningar.

 

e)Budget 2010.- Lars J

Lars J gick igenom budgeten för 2010, och det är budgeterat för ett

överskott på 500:-.

f)Sponsring 2010.- Anders E

Inga Sponsorer har tillkännagett sig för 2010.

 

g)Varningar/Uteslutningar.- Anders E

Peter D får en varning för att endast ha deltagit i en tävling 2009

och riskerar att uteslutas efter 2010 om han inte deltar i minst två

tävlingar.

Inga uteslutningar gjordes.

h)Ansökningar för medlemskap / hedersmedlemskap.- Anders E

Inga ansökningar inkomna.

 

i)Ska vi tillåta utrustning för avståndsmätning på

av D&T anordnad tävling. - Anders E

En majoritet på årsmötet röstade mot att sådan utrustning ska få

användas på av D&T anordnade tävlingar.

 

j)Övrigt.

Det beslutades att det framöver ska författas en reseberättelse från

våra vårresor. Styrelsen utser person som blir ansvarig för att

författa detta.

 

17 Entertainment. - Torbjörn O

Vi har inga siffror för vad Entertainment/Enjoy kommer att bidra.

Antalet personer som säljer har minskat drastiskt.

 

18 Styrelsens förslag och inkomna motioner. - Anders E

Fanns inga motioner eller inkomna förslag.

 

19 Val av styrelse. - Anders A, S-G

Anders Lomander valdes till ny ordförande på två år.

Lars J har ett år kvar som kassör

Stefan A har ett år kvar som sekreterare

Kjell J har ett år kvar som webansvarig

Claes A valdes om som suppleant på två år

 

20 Val av revisorer. - Anders A, S-G

Sittande revisorer Per M och Peter L valdes om för 2010.

 

21 Val av valberedning. - Anders E

Sittande valberedning valdes om för 2010.

 

22 Firmatecknare. - Anders E

Föreningens firma tecknas av styrelsen var för sig.

 

23 Övriga frågor. - Anders E

Beslut togs att Major’n 2010 döps om till Reima Jaklöv Memorial.

Ett pris instiftas av Per W för längsta drive under touren, detta innebär att

längsta drive också ska rapporteras till Kjell med längd i antal meter.

Omröstning gjordes angående förändring i regler för tidpunkt för

vårrundan och Whiskeygolf.

Årsmötet röstade för oförändrade tidpunkter.

 

24 Avslutning. - Anders E

Ordförande Anders E avslutade mötet och lämnade över ordförandeskapet

till Anders Lomander.

 

____________________

Sekreterare

Stefan Augustsson

2010-01-16