Protokoll från årsmötet för Duff & Topp den 20 januari 2001 vilket avhölls på SAS Radisson Hotel Scandinavia i Göteborg.

 

Närvarande vid mötet var följande sexton medlemmar: Torbjörn Olsson, Dick Lundgren, Björn Gustavsson, Peter Lorentzon, Anders Engelbrektsson, Staffan Börjesson, S-G Hansson, Göran Andersson, Per Mindhammar, Tomas Victorin, Dan Pettersson, Kjell Johansson, Lars Engsfelt, Jan Hansson, Lars Josefsson samt Anders Andreasson.

 

Ärenden:

1.      Ordförande Torbjörn Olsson hälsar alla välkomna samt öppnar mötet.

2.      Fastställande av röstlängd. Närvarande sexton medlemmar vid mötet.

3.      Kjell Johansson och Dan Pettersson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

4.      Mötet ansågs varit utlyst i behörig ordning.

5.      Torbjörn Olsson valdes till att vara årsmötets ordförande.

6.      Dick Lundgren valdes till att vara årsmötets sekreterare.

7.      Dagordningen fastställdes.

8.      Jan Hansson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för år 2000.

9.      Revisor Per Mindhammar  redogjorde för berättelse om styrelsens förvaltning. Revisorerna tillstyrkte att räkenskaperna skulle fastställas samt att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10.  Årsmötet ansåg att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för år 2000.

11.  Prisutdelning genomfördes. Pristagarna för Touren 2000: Dick Lundgren, Dan Pettersson, Kjell Johansson samt Lars Josefsson. Bruttosegraren var Per-Anders Trysberg.  Beträffande vandringspriset arbetar Josefsson på detta och förväntas inom kort ha funnit ett nytt sådant.

12.  Medlemsavgiften för år 2001: Flera förslag om en höjning av årsavgiften. Från 700 kr och till 1000 kr. Årsmötet röstade dock för att avgiften ej skulle förändras utan ligga kvar på 500 kr.

13.  Verksamhetsplanen för år 2001:

     Touren: Beträffande antal tävlingar så blev det inga förändringar. Liksom tidigare fick Lars Josefsson i uppdrag att para ihop värdpar med olika tävlingar samt veckoplanera dessa under året.

     Resan: En av kvällens längsta diskussioner uppstod när jubileumsresan skulle fastställas. Torbjörn redogjorde för vad medlemmarna hade svarat på den utskickade enkäten. Efter en kortare paus samt längre fram under genomgången drog Torbjörn tillbaka sitt Spanienförslag. Omröstning beträffande resan visade att det var ett resmål som gällde samt att tiden för resan skall vara under våren. Dan Pettersson presenterade ett förslag till jubileumsresa under maj månad. Platsen/Banan heter Ekerum och är belägen på Öland. Årsmötet röstade för detta förslag och Dan fick i uppdrag att genomföra det praktiska med bokning mm. Tiden för resan skall i mån av plats vara 17-20 maj (To-Sö).                    

     Fest: Åter en punkt som upptog en längre tid av mötet. En fest med respektive som skulle ha avhållits under hösten 2000  är framflyttad på begäran från ”arrangörerna” Håkan Holmlind samt Lars Josefsson. Aktivitet skall dock genomföras under år 2001. Ett förslag från Andreasson/G.Andersson var att i samband med en golftävling arrangera någon form av aktivitet hemma hos Andersson i Varberg. Årsmötet tyckte detta var ett utmärkt förslag. Josefsson skulle medverka genom att planera in en lämplig tävling/tidpunkt för Göran samt dennes värdparkollega.                                               

     Budget 2001: Efter en genomgång  av budgetförslaget röstade årsmötet för ett fastställande av budgeten.

14.  Entertainment: Torbjörn redovisade resultatet från årets försäljning. Det visade sig vara det bästa resultatet hittills, 99 stycken sålda häften vilket inbringade kassan 8 250 kronor. Dennis Pettersson har förärats ett gratis entertainmenthäfte genom att han var den klart bäste säljaren. Tjugofem stycken häften hade Dennis lyckats sälja.

15.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Torbjörn läste upp styrelsen förslag om att införa slaggolf mot nuvarande slagspel. Anders Engelbrektsson hade inkommit med en motion i samma ämne. Årsmötet röstade för att spelformen skulle ändras från nuvarande slagspel till slaggolf.

     Andreasson framförde förslag om att förutom slaggolf så skulle även maxhandicap justeras ner. Flera förslag angående nivån framfördes, från 36 ner till 25. Årsmötet fastställde slutligen att det som skall gälla för touren är slaggolf samt ”maxhandicap” 32.

     Styrelsen hade även till förslag för år 2001 att med anledning av föreningens 10-års jubileum, detta år, avsätta 10 000 kronor till någon form av fest/aktivitet med respektive eller att summan används som resebidrag vid jubileumsresan. Göran hade tidigare framfört förslag på att resebidrag ej skulle utgå om antalet deltagare var färre än tolv. Andreasson ansåg att resebidrag ej skulle utgå till den aktuella resan till Öland utan att pengarna skulle läggas på någon form utav aktivitet.

     Årsmötet beslutade därefter att Styrelsen har mandat  och genom styrelsebeslut kan fördela dessa tio tusen kronor på fest/aktiviteter under året, dock ej jubileumsresan.

16.  Val av styrelse: Valda sedan tidigare för år 2001 är ordförande Torbjörn Olsson och såsom suppleant Jan Hansson. Årsmötet beslutade att Kjell Johansson skall vara sekreterare och Lars Josefsson skall vara kassör. De två sistnämnda är valda för år 2001 samt år 2002. (2 år).

17.  Val av revisorer: Per Mindhammar och Anders Björnander fick fortsatt förtroende och valdes för ytterligare ett år. (2001)

18.  Val av valberedning: Två ledamöter röstades fram utav årsmötet. Det var Dan Pettersson och Björn Gustavsson vilka skall utgöra valberedning under åren 2001 och 2002.(2år)

19.  Övriga frågor:

     Kjell Johansson tar över hemsidan med IT-stöd utav Tomas Wictorin samt Göran Andersson.

     Jan Hansson/Styrelsen redogjorde för inkomna ansökningar till föreningen. En kamrat till Bl.a Torbjörn och Björn hade inkommit med en skriftlig ansökan. Han heter Per Magnus Wirén.

     Årsmötet förde därefter en längre diskussion angående förutsättningar för och krav på köande personer samt nuvarande medlemmar.

     Engelbrektsson förespråkade ivrigt en form utav sk prospect där köande skulle få vara med på samtliga tävlingar men dock ej deltaga i den sammanlagda tour/brutto-tävlingen.

     I samband med denna diskussion fördes även på tal ”krav” mot nuvarande medlemmar. Syftet med dessa krav skulle vara att få fler, inom föreningen, aktiva medlemmar. Dan bl a föreslog att man skulle införa ett krav på deltagande i tourtävlingarna. Hans förslag var deltagande i minst fem tävlingar/två-års period. Flera medlemmar bl a Hansson och Engsfelt var däremot motståndare till föreslagna krav.                                                                                                                   

     En omröstning genomfördes både beträffande förslag angående sk prospect  samt ”deltagande-krav” för medlemmarna. Prospect-förslaget föll med knappast möjliga majoritet vilket innebär att Per Magnus Wirén står i kö, som nr ett, och har möjlighet att komma med i föreningen när någon medlem lämnar. 

     "Deltagande-krav”: Ett nytt röstningsförfarande där resultatet var en knapp majoritet för införande av krav. Då detta skulle innebära förändring i stadgarna, § 8 Utträde, var dock skillnaden i antalet röster, för och emot, inte tillräcklig (7 §). 

     Andreasson föreslog att det infördes en form utav förseningsavgift på ej i rätt tid inkommen medlemsavgift. Årsmötet röstade för förslaget vilket innebär att medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 mars. Betalning i april innebär medlemsavgift samt 100 kr, maj månad=medlemsavgift samt 200 kr, juni månad=medlemsavgift och 300 kr o.s.v. Har medlem ej betalat medlemsavgift samt förseningsavgiften senast den 31 december, aktuellt år, anses denne ha begärt sitt utträde ur föreningen (Stadgeändring 8 §). 

20.  Avslutning: Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet för föreningen Duff & Topp. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Protokollet är genomläst och godkänt utav ordförande Torbjörn Olsson samt justeringsmännen Kjell Johansson och Dan Pettersson.

 

 

     Göteborg den 25 januari 2001.

 

     

     Årsmötets sekreterare/ Dick Lundgren.